X08-Lava-002 ( اکسترا رویسا لاوا )

در دکورهای لاوا، نوارهای گاه و بیگاه مابین تصویر زمینه، رگه‌های متمایزی را در طرح وسیع اما متوازن این دکور مبلمان به وجود آورده است. منافذ ترسیمی و نقوش مهار شده، از جمله سایر ویژگی‌های این طرح چوب آمریکایی زیبا است.

مشاهده پروژه های اجرا شده با محصولات اکسترا