X16-Melbourne-Aqaqia ( اکسترا رویسا ملبورن اقاقیا )

مبلورن اقاقیا، حکم نمایشی زنده از درخت اقاقیا را دارد که پیکره‌ای وسیع از گره‌ها، موج‌ها و شکاف‌های فاخر این درخت را در خود جا داده است. ترکیب هنرمندانه این اجزا، نیروی بالقوه و قدرتمندی را در ترکیبات رنگ و طرح بافت ظریف این دکور ترسیم می‌کند.

مشاهده پروژه های اجرا شده با محصولات اکسترا