X32-Roma-Ash ( اکسترا رویسا روما اش )

دکور روما برگرفته از اجزاء راه راه و ظریف چوب ملچ است. طبیعتاً برای این نوع چوب، منافذ دقیق و ظریف نیازمند می‌باشد. ظاهر بافت‌گونه این طرح براساس موج‌های رگ‌راست درخت می‌باشد که در این ساختار یکپارچه شده‌اند.

مشاهده پروژه های اجرا شده با محصولات اکسترا